خانه برچسب‌ها فردوسی

برچسب: فردوسی

کارزار ثبت جهانی توس به راه افتاد

نوروز _ گروه خبر : کارزار ثبت جهانی توس به راه افتاد. کارزار ثبت جهانی توس از سوی گروهی از دوستداران میراث...

«دلبستۀ یاران خراسانی خویشم» / سایه اقتصادی نیا

اینک تنها دو تن در خاک محوطۀ آرامگاه فردوسی دفن شده‌اند: اخوان‌ثالث و شجریان. سنگ اخوان کوچک و درویشانه است، مثل خودش که گفت «هیچیم و چیزی کم»؛ و چه خوب اگر سنگ شجریان نیز ‌هم‌وزن باشد با آنچه او خود را بدان می‌خواند: «خاک‌پای مردم ایران». افزون آنکه در دامن جبروت فردوسی، هر آرا و پیرایی زائد و زیاد است.

رویدادهای ویژه